การจัดการฐานข้อมูลโปรแกรมขายสินค้า iSoft SaleStore

(โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า iSoft Service ก็ใช้วิธีเดียวกัน)

ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
   1. การกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ควรทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
   2. การสำรองฐานข้อมูล เป็นการสำรองข้อมูลเก็บไว้ก่อนที่จะลง Windows ใหม่ เพื่อให้นำข้อมูลมาให้งานต่อหลังจากที่ลง Windows ใหม่
   3. การเรียกคืนฐานข้อมูล เป็นการเรียกข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานหลังจากที่ลง Windows ใหม่เสร็จแล้ว


การใช้งานของระบบจัดการฐานข้อมูลนี้ จะใช้งานได้โดยต้องปิดโปรแกรม iSoft SaleStore หรือ iSoft Service ก่อน

การกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

1. ไปที่เมนู Start > All Programs > iSoft SaleStore > Database Management
โปรแกรมขายสินค้า

2. เลือกแท็บ กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล
3. คลิกปุ่ม เริ่มการกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

โปรแกรมขายสินค้า


การสำรองฐานข้อมูล
   1. ไปที่เมนู Start > All Programs > iSoft SaleStore > Database Management
   2. เลือกแท็บเมนู สำรองฐานข้อมูล
   3. คลิกปุ่ม เลือกที่เก็บฐานข้อมูล แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์
   4. คลิกปุ่ม เริ่มการสำรองฐานข้อมูล

โปรแกรมขายสินค้า


การเรียกคืนฐานข้อมูล
   1. ไปที่เมนู Start > All Programs > iSoft SaleStore > Database Management
   2. เลือกแท็บเมนู เรียกคืนฐานข้อมูล
   3. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ฐานข้อมูล จากโฟลเดอร์ที่สำรองฐานข้อมูลไว้
   4. คลิกปุ่ม เริ่มการเรียกคืนฐานข้อมูล

โปรแกรมขายสินค้าสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 082-436-7872

Line ID : mylife13

mylife13@windowslive.com

https://www.facebook.com/sasoftware